Adatvédelmi irányelvek

Privacy policy

Prehlásenie prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ Ostrihom s.r.o., so sídlom Jesenského 82. 943 01 Stúrovo, IČO: 47757817 prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke www.hybridcigi.com v sekcii Ochrana osobných údajov zverejnila všetky povinné a užitočné informácie nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že ním poskytované produkty a služby nie sú určené pre deti do 16 rokov, ako aj pre osoby, ktoré nedosiahli vek 18 rokov a že so spoločnosťou Google Inc. – Google Analytics zdieľa len všeobecné štatistické údaje.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: 02/800 800 80, emailom: zo@osobnyudaj.sk, alebo priamo na webovej stránke prevádzkovateľa a/alebo externej zodpovednej osoby: www.osobnyudaj.sk/informovanie.

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.

V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.

Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.

Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.

Všetci pracovníci spoločnosti Ostrihom s.r.o ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom.

Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vami vloženého príspevku alebo všetkých vložených príspevkov z vášho konta e-mailom.

Takisto nás môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.

 Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií.

Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie.

Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – ctíme si Vaše súkromie.

Aby sme zabezpečili, že Váš zaplatený tovar neprevezme neoprávnená osoba, od každého zákazníka vyžadujeme pri doručení preukázanie totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu – poskytnutie tejto informácie je prospešné pre Vás. Túto informáciu nepožadujeme pri zásielkach na dobierku.

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka Vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať Vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).

E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia Vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo využijete náš kontaktný formulár alebo zavoláte na našu infolinku dostupnú na tel. čísle +421 36 286 1700 Ak si vytvoríte viac užívateľských profilov, v rámci ktorých uvediete rovnaké kontaktné údaje (napr. máte niekoľko účtov pre rôzne e-mailové adresy, ale telefónne číslo bude na všetkých účtoch rovnaké), nie je možné z technických dôvodov vykonať odhlásenia z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily na základe automatizovaných procesov. V takom prípade je na odhlásenie sa z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily potrebné, aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

 1. Prevádzkovateľ internetového systému www.hybridcigi.com

Ostrihom s.r.o.

Jesenského 82

94 301 Stúrovo

IČO: 47 757 817

 1. Zoznam našich sprostredkovateľov, ktorí môžu spracúvať Vaše osobné údaje

Vo väčšine prípadov spracúvame Vaše údaje pre vlastné účely ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe sprostredkovateľa a to najmä:

subjekty podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy – GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO:36624942 Sídlo: General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13 962 21 Lieskovec Slovenská Republika inform@gls-slovakia.sk;

subjekty zabezpečujúce služby prevádzky Ostrihom s.r.o. Sídlo, Kontaktní adresa: Hlavná 7/123., 943 01 a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

 1. Účel spracúvania osobných údajov

Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 71  ods. 2 písm. b).

Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.

Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Fakturačné údaje

Meno a priezvisko

Adresa trvalého bydliska

Údaje pre doručenie

Meno a priezvisko príjemcu

Adresa doručenia

Telefónne číslo príjemcu – vyžadujú ho kuriérske spoločnosti

Kontaktné údaje

Telefónne číslo – pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.

Adresa elektronickej pošty – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

Údaje o Vašich objednávkach – pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

 1. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku.

Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla OP nevyžaduje.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (počas 10-tich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) a  po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 5 rokov pokiaľ sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 1. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru. Vami zvolený dopravca by Vám totižto nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu o. i. neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť.

Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, a dátum narodenia pre overenie plnoletosti, doručovaciu adresu, tel. číslo na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom je osobné údaje povinný bezodkladne vymazať.

Ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera VašeCigareta.cz, s.r.o., musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne vymazať.

 1. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 1. Práva a povinnosti dotknutej osoby
 2.  

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno,

priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:

Osobne na každom kontaktom mieste;

Prostredníctvom našej zákazníckej linky: +421 36 286 1700

Na webovom sídle prevádzkovateľa v sekcii Ochrana osobných údajov;

Telefonicky na: 02/800 800 80, emailom: zo@osobnyudaj.sk alebo priamo na webovej stránke prevádzkovateľa a/alebo externej zodpovednej osoby: www.osobnyudaj.sk/informovanie;

Písomne na adrese zodpovednej osoby: osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice.

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu – Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom Vášho užívateľského účtu.  Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o Vašej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných oznámení (popr. sa z odberu obchodných oznámení odhlásiť) a pod. K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

 1. Zabezpečenie Vašich osobných údajov

 Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, v súlade s Nariadením GDPR sme zaviedli primerané opatrenia ako technického, tak aj organizačného rázu.

V spoločnosti verne vaše cigareta s.r.o nám veľmi záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi Vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky Vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

 1. Zásady používania súborov cookies

 V súlade s § 55 ods. 5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na  možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

 

Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou verne vaše cigareta, s.r.o., vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás spoločnosť verne vaše cigareta, s.r.o. nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

 1. Kamerové systémy na našich prevádzkach

 

Automaticky spracovávame aj záznamy z kamier na našich prevádzkach. Naše kamenné prevádzky sú monitorované kamerovými systémami s online prenosom a záznamom. Kamery na prevádzkach máme ako z dôvodu prevencie, tak aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, spoločnosť verne vaše cigareta, s.r.o., so sídlom Jesenského 82., 943 01 Stúrovo

 1. Overenie plnoletosti a Liveness kontrola

 

Prevádzkovateľ využíva službu idGuard pre vzdialené overenie identity zákazníkov. Toto overenie slúži na plnenie zákonnej povinnosti v zmysle ust. § 6 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Proces overenia plnoletosti a Liveness kontrola neprebehne, pokiaľ na to nedáte výslovný súhlas. Ak s takýmto overením súhlasíte, prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje za týmto účelom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vaše osobné údaje budú spracúvané len do dokončenia overenia plnoletosti a Liveness kontroly. Spracúvané budú Vaše osobné údaje na občianskom preukaze a biometrická fotografia Vašej tváre. Prevádzkovateľ si neuchováva žiadne osobné údaje súvisiace s takouto kontrolou. Príjemcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Executive Briefing Centre – Classic 7, so sídlom Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Česká republika. Prenos osobných údajov je zabezpečený. Sprostredkovateľ Vaše osobné údaje nespracúva na iný než stanovený účel. Po overení plnoletosti a Liveness kontrole budú Vaše osobné údaje automatický zlikvidované.

Ako funguje proces overenia plnoletosti a Liveness kontrola?

 1. Spustite proces overenia – idGuard funguje na každom smartfóne a akomkoľvek zariadení s kamerou, prispôsobuje tak proces overovania potrebám zákazníka.
 2. Odfoťte doklad totožnosti – pomocou smartphonu alebo zariadenia s kamerou odfoťte dokument. OCR technológia poháňaná umelou inteligenciou automaticky vylepší fotografiu, deteguje dáta potrebné pre KYC (Know Your Customer) a tieto dáta prevedie do textovej podoby. Aj menej kvalitné fotky sú spracované s vysokou presnosťou.
 3. Potvrďte dáta – potvrďte správnosť dát získaných pomocou OCR technológie, prípadne ručne aktualizujte nesprávne údaje. Systém automaticky vyhodnotí oblasť dát, ktorá bola prečítaná s nízkou dôveryhodnosťou, aby bolo možné vykonať prípadnú ďalšiu kontrolu týchto dátových polí.
 4. Odfotografujte sa – idGuard používa najpresnejšiu technológiu rozpoznávania tváre na svete, ktorá porovná fotografiu na doklade s vašou fotografiou. Tento algoritmus spracoval viac než miliardu tvárí a pri potvrdzovaní identity je spoľahlivejší ako interakcie tvárou v tvár.
 5. Liveness kontrola – dokončite celý proces identifikácie overením toho, že ste skutočná a živá osoba, a nie iba podstrčená fotografia. Jednoduchá a bezpečná kontrola, kedy idGuard pozorne sleduje pohyby v tvári a zaistí záverečnú bezpečnostnú kontrolu.
 6. Proces overenia identity bol úspešný a onboarding zákazníka je dokončený.

Pokiaľ s takýmto procesom overenia plnoletosti nesúhlasíte, máte vždy na výber z ďalších dvoch možností – priamo na niektorej z predajní alebo zaslaním darčekového poukazu na Vašu adresu.

 1. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára v prípade, že máte menej ako 16 rokov zároveň prehlasujete, že ste požiadali svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely členstva vo vernostnom programe potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25. 5. 2018, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.hybridcigi.com a v prípade použitia mobilnej aplikácie v časti obchodné podmienky.