Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Internetového obchodu www.hybridcigi.com
1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Hydra Vape s.r.o., so sídlom Hlavná 123/7.,
943 01 Štúrovo, IČO: 55043038, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro,
Vložka č. 58863/N (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho:
HYDRA VAPE s.r.o., so sídlom Hlavná 123/7., IČO: 55043038, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 58863/N
DIČ: 2121855362
IČ DPH: SK2121855362
Prevádzka:
Hlavná 123/7, 943 01 Štúrovo
Telefón: +421 362861700
Email: info@hybridcigi.com
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú
kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných
podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a
reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi
úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.). Všetky zmluvné vzťahy sú
uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva,
na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí
s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo
treťou osobou na základe ich dohody.
1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú
prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym
predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby.
Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek
internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru
sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo
k dodaniu tovaru.
1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch
Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom
príslušného súdu.
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného
a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie
kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného
kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky
vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len
„potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade
potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je
však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka
kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje
informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje
o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o
mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne
prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom
(obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné
údaje.
2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej
podobe kupujúcemu.
2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred
odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných,
platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému
prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho a v čl. Hiba! A hivatkozási forrás nem található. týchto obchodných
a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho,
c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho
s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. Hiba! A hivatkozási
forrás nem található. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať
sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. Hiba! A hivatkozási forrás nem található. týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní
alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred,
spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a
poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich
bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje
dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania
reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe
pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných
a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho,
h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na
odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením
tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a ak odstúpi od
kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť
prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa §
10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o
službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10
týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623
Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa
prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo
predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách
poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc
poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať,
a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na
príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na
dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť,
aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,
ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej
zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,
ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť
predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy
vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,
ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie
elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,
ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo
je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,
ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na
príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho,
u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal
v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu
dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej
stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na
príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho.
2.7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných
nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo
o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných
podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.
2.8. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku telefonicky bez nutnosti písomného
odstúpenia od zmluvy do doby expedície tovaru. Takúto storno objednávku považuje predávajúci
za zrušenú. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky, meno, e-mail
a telefonický kontakt. V prípade stornovania objednávky neúčtuje predávajúci žiadne poplatky
súvisiace so stornom objednávky.
3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom
množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho
uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť
kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad
prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6.
vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky
doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi
predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar
kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými
a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť
kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy
(stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci
doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci
už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od
kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie
ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od
kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný
vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od
kúpnej zmluvy kupujúcemu.
4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
4.2. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov
na doručenie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej
osoby.
4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom
zmluvnými stranami.
5. Dodacie a platobné podmienky
5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na
internetovej stránke elektronického obchodu.
5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec
kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci
nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním
poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej
primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na
dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.4. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom
ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé
aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.
5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom,
povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase
pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom
rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim
dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len
„Časový rozsah“).
5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je
povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre
prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a
doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť
predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom
doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na
Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie
protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou
splnomocnenou kupujúcim.
5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a
v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od
kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká
predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na
pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.
5.8. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle bodu 4.2 týchto obchodných podmienok v lehote
15 dní od výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si
vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia a predávajúci nadobúda právo voľne disponovať
s objednaným tovarom.
5.9. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení
v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade
ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca
predávajúceho povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť Zápis o škode s uvedením rozsahu
a povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci. Na základe takto vyhotoveného
záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar
s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných
a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby.
V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady
na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
5.10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2.
týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť
kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14
dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej
platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu
účtované ďalšie poplatky.
6. Kúpna cena
6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená
v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia
objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase
odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu
s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho
na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne,
aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru
dobierkou v mieste dodania tovaru, dopredu platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom na
účet predávajúceho, uvedeným v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke
predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.
6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň
platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej
zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na
Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci
je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto
služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
7.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.
Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným
zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia
osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu,
povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní
kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
8.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len
súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom
na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať
ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže
pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho
zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu
vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných
podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred
odoslaním objednávky.
8.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný
reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a
servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu
alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom emailu.
8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8
týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným
poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde
možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona
v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase
pred odoslaním objednávky prečítať ich.
8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme
elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
8.10. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru
zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.
8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho
v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí
predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto
obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo
forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní
na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný
v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne
označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich
z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u
osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“).
Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť
predávajúci.
8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy
sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú
tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;
8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý
je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c)
týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na
vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou
predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť
predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka
tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej
potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote,
najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.
8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo
vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom
je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach,
ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622
Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných
a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o
uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí
sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie;
potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať
uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623
Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom
rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv
v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená
osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v
zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch,
najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa
začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo
určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj
neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť
alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy,
môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo
stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska
určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného
posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné
posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a
predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar
zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady
odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady
znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným
posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže
reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba
neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej
reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8.18. Záruka sa nevzťahuje na vady na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim
upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva
uzatvorená, musel vedieť.
8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo
lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru
do konca záručnej doby tovaru,
b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou
intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním
starostlivosti o tovar,
e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním
v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého
používania tovaru,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými
udalosťami,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou
či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou
zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu bez zbytočného
odkladu, týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude
možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia
kupujúcim.
8.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich
spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení
reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej
služby.
O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po
ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom,
resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady
stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových
košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom
spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo
e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.
8.24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej
opravy tovaru.
8.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia
o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto
reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od
prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim
spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.
8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto
reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená,
predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.
8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú
vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar
riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa
bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením
kúpnej ceny za tovar.
8.29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v
potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných
podmienok.
8.30. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej
odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
8.31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako
troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
8.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo
a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných
a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné
opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.
8.33. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty
nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
9. Osobné údaje a ich ochrana
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky
v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno
a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky
v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje
obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu
a e-mailovú adresu.
9.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať
a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej
stránke elektronického obchodu v časti „Tvoj účet“.
9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako
prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať
osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných
údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim
a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej
vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
9.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp.
služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na
účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových
produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade
s platnými právnymi predpismi SR.
9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje
kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
9.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom
základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne
spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými
údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
9.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním
objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom
oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných
podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim
a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia
a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý
predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný
tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov
ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
9.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať
spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani
ich nebude obchádzať.
9.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce
informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu
predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje
predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do
tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom
a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať
proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou,
alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť
osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej
má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci
požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na
vyhotovenie kópie.
9.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho
žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa
tohto Nariadenia.
9.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých
predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania
v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto
spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu
odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa
na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
9.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom
sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony
v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené
v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne
a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade
s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.
9.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci
kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia
žiadosti.
9.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní
osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté
a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka,
IČO: 48136999, DIČ: 2120099014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 105158/B,
Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, DIČ:
2021648739, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 26367/B.
10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu
vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru
dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili
realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov
vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo
požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými
podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto
skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu
náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať
objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode
týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už
zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu najneskôr však v
lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom aký
použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez
toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.
10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl.
Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia
zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na
hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona
o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom
ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie
povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba
s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa
prevzatia prvého dodaného tovaru.
10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim
pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči
alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy
bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných
podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy,
ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu
kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci
vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva
súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať
žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady
nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa
pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k
úplnému poskytnutiu služby.
10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa
odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho
odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí,
ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje
za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie,
nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
10.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od
zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v
súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných
a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže
zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne
alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej
predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám
alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji
na diaľku.
10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností
a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci
nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h)
Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil
kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez
toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný,
poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka
v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do
pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť
predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou
tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže
odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
− predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného
na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
− predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
− predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
− poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie
začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o
tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
− poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo
na odstúpenie od zmluvy po plnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu
služby,
10.17. V prípade, ak je tovar kompletný vrátane pôvodného obalu, nepoškodený a nenesie známky
používania, predlžuje predávajúci vyššie uvedenú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru na 90
kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
10.18. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre
subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
11. Záverečné ustanovenia
11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať
písomnú formu.
11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových
správ.
11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode
a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na
diaľku a Obchodného zákonníka.
11.4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo
ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so
žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu
neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim
SHOPPER s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia P.O.Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99
Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname
subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej
republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na
ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
11.5. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre
riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej
stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.6. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím
kúpnej zmluvy.
11.7. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s
týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu
a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Príloha č. 1
Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Príloha č. 1
Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Príloha č. 2
Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy
1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s
výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od
tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na
adrese Hlavná 123/7., 943 01 Štúrovo, IČO: 55043038, info@hybridcigi.com
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako
príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať
vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o
odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky
www.mobione.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne
potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti
s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa
nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob
doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo
k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade
najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej
zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste
výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu
alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v
každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa
považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na
vrátenie tovaru znášate Vy.
Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie
hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia
iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
3. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy až do 90 dní od nákupu
Vrátený tovar musí byť nepoužitý, v pôvodnom stave, so všetkými štítkami a originálnymi obalmi. Pokiaľ
tomu tak nie je, už ich nemôžeme prijať. Majte prosím na pamäti, že podľa zákona máte na vrátenie 14
dní, 90 dňová lehota je „niečo navyše“ pre Vás. Kreditnú poukážku za vrátený tovar Vám pošleme, do
14 pracovných dní po tom, čo balík dorazí k nám do skladu. Kreditnú poukážku Vám pošleme e-mailom.
E-liquid kontaminovaný atomizér a hlava atomizéra
nemožno vymeniť!

Pridaj komentár